ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2020/2021

W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM SZKOŁY W DANIACH 11-24.03.2020R I TRWAJĄCYM W TYM CZASIE NABORZE INFORMUJĘ IŻ WSZYSTKIE DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI  PROSZĘ DOSTARCZYĆ  DO SEKRETARIATU W DNIACH 18.03.2020R GODZ. 7:30-14:00 I 19.03.2020R GODZ. 10:00-17:00

PROSZĘ O DOSTARCZENIE KOMPLETU DOKUMNETÓW WYMAGANYCH DO REKRUTACJI (WNIOSEK DWIE STRONY, OŚWIADCZENIA ) PODPISANYCH PRZEZ OBOJGA RODZICÓW!!!

Postępowanie rekrutacyjne:
• Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy,

• Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:
http://www.nabor.pcss.pl/poznan,
http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja
We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (piąte miejsce).
Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać (oboje rodziców) i złożyć w placówce pierwszego wyboru (wskazanej na pierwszym miejscu).

UWAGA!!!!
Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. (ZATRUDNIENIE- oświadczenia, zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG - w przypadku działalności gospodarczej , PODATEK za rok 2019- kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym). Brak dokumentów - załączników do wybranego kryterium – oznacza brak punktów za dane kryterium.

od  dnia 10 marca do dnia 24 marca 2020 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja.
• Dnia 9 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).
• Od dnia 9 kwietnia do dnia 16 kwietnia 2020 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych.
Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
• Dnia 20 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji
 
 KRYTERIA
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
 OŚWIADCZENIE - samotny rodzic
 
OŚWIADCZENIE - szczepienia