Szkoła i Uniwersytet

Szkoła bierze udział w realizacji projektu

"SZKOŁA i UNIWERSYTET"

- wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych' (SIUP)

który, został przygotowany przez pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w ramach działań realizowanych

obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2.

Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Witryna internetowa Projektu jest dostępna pod adresem: http://www.siup.amu.edu.pl/