Wolontariat

ORGANIZACJA MŁODZIEŻOWEGO

WOLONTARIATU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51

§ 1

Szkoła organizuje działalność Młodzieżowego Wolontariatu w celu poszerzenia współpracy ze środowiskiem.

§ 2

Działalnością Młodzieżowego Wolontariatu  kieruje pedagog lub psycholog szkolny.

§ 3

Uczestnikami Młodzieżowego Wolontariatu mogą zostać:

1.uczniowie klas szóstych – za zgoda rodziców lub opiekunów,

2.niepełnoletni absolwenci tutejszej Szkoły – także za zgodą rodziców lub opiekunów,

3.uczniowie i studenci szkól pomaturalnych.

§ 4

Cele działalności Młodzieżowego Wolontariatu:

1.Przygotowanie młodzieży – uczestników Wolontariatu do podejmowania różnych zadań związanych ze świadczeniem bezinteresownej pomocy na rzecz najbliższego otoczenia, grupy rówieśniczej, mieszkańców osiedla,

2.Świadczenie pomocy potrzebującym , na przykład poprzez sprawowanie opieki nad dziećmi, załatwianie drobnych sprawunków dla osób mających trudności w poruszaniu się itp.,

3.Poszerzenie i wzbogacenie opieki i pomocy pedagogicznej dla uczniów tutejszej Szkoły, na przykład poprzez organizowanie dodatkowych zajęć, nawiązywanie koleżeńskich i opiekuńczych kontaktów,

4.Stworzenie uczestnikom Wolontariatu możliwości rozwoju pozytywnych cech własnej osobowości.

§ 5

Zadania Młodzieżowego Wolontariatu:

1.Pozyskanie chętnej do pracy młodzieży, a w tym celu nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi i parafialnymi.

2.Prowadzenie stałego szkolenia wolontariuszy w zakresie umiejętności związanych ze świadczeniem pomocy.

3.Nawiązanie współpracy z osobami lub placówkami oczekującymi na świadczenie pomocy.

§ 6

Formy pracy Młodzieżowego Wolontariatu:

1.Udział członków Wolontariatu w zajęciach organizowanych przez pedagoga, w celu wzmocnienia ich umiejętności niezbędnych do podjęcia zadań związanych ze świadczeniem pomocy.

2.Organizowanie dodatkowych zajęć opiekuńczych dla uczniów tutejszej Szkoły.

3.Systematyczne konsultacje pedagoga kierującego Wolontariatem z wychowawcami klas oraz rodzicami uczniów objętych dodatkową opieką pedagogiczną.

4.Systematyczne kontakty pedagoga z innymi „odbiorcami” pomocy wolontariuszy.