Procedura wydawania legitymacji szkolnej i ich duplikatów, duplikatu świadectwa szkolnego oraz karty rowerowej i pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej nr 51 im. Bronisława Szwarca w Poznaniu

Podstawa prawna :
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych. (Dziennik Ustaw z 27 stycznia 2017 r. poz. 170)
2. Ustawa z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dziennik Ustaw z 2006 r. poz. 225 poz. 1635 ze zm.)

I. Legitymacja szkolna

Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty za wydanie nowej legitymacji w przypadku np. zmiany adresu lub nazwiska. W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymacje (Załącznik nr 1).
Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał legitymacji ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.
Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej
1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o nowy dokument (Załącznik nr 2).
2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania) oraz dowód opłaty skarbowej.
Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie legitymacji szkolnej powinna być kolorowa o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy.
3. Za wydanie nowej legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej do poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.
Opłatę należy dokonać na konto bankowe:
Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca, os. Lecha 37, 61-294 Poznań
Numer konta bankowego: PKO BP S.A. Poznań 80 1020 4027 0000 1502 1263 9979
Tytuł przelewu: opłata za duplikat legitymacji, imię i nazwisko ucznia
4. Termin wykonania duplikatu do 14 dni.

II. Świadectwo szkolne – duplikat

Zasady wydawania duplikatu świadectw szkolnych
1. W przypadku utraty oryginału świadectwa szkolnego rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Załącznik nr 3
2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26 zł.
Opłatę należy dokonać na konto bankowe:
Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca, os. Lecha 37, 61-294 Poznań
Numer konta bankowego: PKO BP S.A. Poznań 80 1020 4027 0000 1502 1263 9979
Tytuł przelewu: opłata za duplikat świadectwa, imię i nazwisko ucznia/absolwenta
4. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.
5. Duplikat zawiera: - na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”, - na końcu dokumentu wyrazy „oryginał podpisali” nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa lub stwierdzenie nieczytelności podpisów, datę wystawienia duplikatu, pieczęć urzędowa.
6. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
7. Termin wykonania duplikatu do 14 dni.
8. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie - za potwierdzeniem odbioru.

III. Karta rowerowa – duplikat

Zasady wydawania duplikatu karty rowerowej
1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (podaniem) o wydanie wtórnika karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o wtórnik. Załącznik nr 4
2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania).
3. Za wydanie wtórnika karty rowerowej nie pobiera się opłaty.
4. Termin wykonania duplikatu do 14 dni.


Załączniki: 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4