Język Angielski - klasy I-III

JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH I-III


Nauzyciele uczący: Marta Glapiak, Monika Karasiak, Dominka Walkowska, Anna Wodała, Joanna JaniakWYMAGANIA:
Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach
a) podręcznik i zeszyt ćwiczeń:
b)  zeszyt przedmiotowy
c) przybory szkolne:
d) teczka formatu A4 na karty pracy

Ocenianiu podlegają:

 • testy, kartkówki i odpowiedzi
 • wiadomości: poznane słówka, zwroty i wyrażenia
 • umiejętności receptywne i produktywne: czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie
 • wykorzystanie wiedzy w praktyce, reagowanie na polecenia
 • aktywność i praca na lekcji
 • praca domowa
 • prowadzenie ćwiczeń i zeszytu; dbałość o karty pracy; przygotowanie do lekcji
 • udział w konkursach językowych
 • stosunek do przedmiotu
 • Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia:

 • zapowiedziane testy (przedstawiony zakres materiału z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem)
 • zapowiedziane i niezapowiedziane kartkówki (z trzech ostatnich lekcji)
 • odpowedź ustna (z trzech ostatnich lekcji)
 • zadania domowe obowiązkowe
 • zadania domowe dodatkowe
 • zeszyt przedmiotowy
 • zeszyt ćwiczeń
 • aktywność i praca na lekcji
 • udział w konkursach językowych
 • Skala oceniania:

100%       A

90% - 99%       B

70% - 89%         C

50% - 69%         D

30% - 49%         E

0% - 29%          FW klasach 1-3 nauczyciel ocenia uczniów nie według skali ocena 1-6, ale według przyjętej w szkole skali A-F oraz używając umownych punktów, słów (np. excellent, not good), pieczątek, plusów i minusów. Zasady oceniania i zdobywania punktów/plusów/minusów są wcześniej omawiane i ustalane z uczniami.

Na zakończenie pierwszego i drugiego semestru, nauczyciel ocenia każdego ucznia w formie opisowej.

Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek nadrobić zaległości (uzupełnić ćwiczenia, zeszyt, zadaną pracę domową, przynieść potrzebne materiały).
Dopuszcza się dwukrotny brak pracy domowej lub inne dwukrotne nieprzygotowanie do lekcji. Trzeci brak pracy domowej lub inne nieprzygotowanie po raz trzeci oznaczane jest oceną F.
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH


SYMBOL

A

B

C

D

E

F

☺☺☺

☺☺☹☹

poziom osiągnięć ucznia

PEŁNY

BARDZO DOBRY

DOBRY

CZĘŚCIOWY

MINIMALNY

NIEZADOWA-LAJĄCY

opisowa charakterystyka umiejętności ucznia

Praca na medal (100%)


Bardzo dobrze

Dobrze pracujesz

Pracuj uważniej, sprawdź czego nie umiesz

Musisz pracować więcej i uzupełnić podstawowe wiadomości


Nie powiodło się, musisz skorzystać z dodatkowej pomocy

słuchanie i rozumienie poleceń

Zawsze uważnie słucha nauczyciela, rozumie i odpowiednio reaguje na zadane polecenia.

Uważnie słucha nauczyciela, rozumie i odpowiednio reaguje na zadane polecenia.

Uważnie słucha nauczyciela, rozumie i stara się odpowiednio reagować na zadane polecenia.

Na ogół rozumie polecenia i z pomocą nauczyciela stara się na nie reagować.

Ma problemy ze zrozumieniem poleceń i poprawnym reagowaniem na nie.

Nie słucha nauczyciela, nie rozumie i nie reaguje na zadane polecenia.

aktywność na lekcji

Zawsze czynnie i aktywnie uczestniczy w lekcji, chętnie współpracuje z rówieśnikami, próbuje samodzielnie zadawać pytania.

Zazwyczaj czynnie i aktywnie uczestniczy w lekcji, chętnie współpracuje z rówieśnikami, próbuje samodzielnie zadawać pytania.

Często aktywnie uczestniczy w lekcji, chętnie współpracuje z rówieśnikami, sporadycznie próbuje samodzielnie zadawać pytania.

Potrzebuje aktywizowania na lekcji ze strony nauczyciela lub nie bierze udziału w lekcji.

Jest dość bierny na lekcji, niechętnie zabiera głos i wykonuje ćwiczenia; wymaga aktywizowania, często przeszkadza.

Jest bierny na lekcji, niechętnie zabiera głos i wykonuje ćwiczenia; wymaga ustawicznego aktywizowania, często przeszkadza.

powtarzanie nowych wyrażeń

Zawsze poprawnie powtarza nowe wyrażenia.

Poprawnie powtarza nowe wyrażenia.

Dość dobrze powtarza nowe wyrażenia.

Stara się powtarzać nowe wyrażenia, ale popełnia przy tym błędy.

Niechętnie i z trudem powtarza nowe wyrażenia, popełnia błędy.

Niechętnie i z dużym trudem powtarza nowe wyrażenia, popełnia dużo błędów.

wykorzystanie poznanych wyrażeń

Z łatwością wykorzystuje poznane wyrażenia; tworzy własne wypowiedzi.

Bardzo dobrze wykorzystuje poznane wyrażenia; tworzy własne wypowiedzi.

Odpowiednio wykorzystuje poznane wyrażenia.

Zna podstawowe słówka i wyrażenia, ale nie zawsze potrafi je odpowiednio wykorzystać.

Ma trudności w przyswajniu nowych słówek i wyrażeń oraz wykorzystaniu ich w praktyce.

Ma duże trudności w przyswajniu nowych słówek i wyrażeń oraz wykorzystaniu ich w praktyce.

mówienie

Wspaniała znajomość słownictwa, podstawowych zwrotów i wyrażeń w mowie.

Bardzo dobra znajomość słownictwa, podstawowych zwrotów i wyrażeń w mowie.

Dobra znajomość słownictwa, podstawowych zwrotów i wyrażeń w mowie.

Częściowa znajomość słownictwa, podstawowych zwrotów i wyrażeń w mowie.

Nie za większości wyrazów, zwrotów i wyrażeń w mowie.

Nie potrafi się wysłowić w języku obcym.

słuchanie

Wspaniale rozpoznaje ze słuchu poznane słownictwo, zwroty i wyrażenia oraz umie je powtórzyć.

Bardzo dobrze rozpoznaje ze słuchu poznane słownictwo, zwroty i wyrażenia oraz umie je powtórzyć.

Dobrze rozpoznaje ze słuchu poznane słownictwo, zwroty i wyrażenia oraz umie je powtórzyć.

Częściowo rozpoznaje ze słuchu poznane słownictwo, zwroty i wyrażenia oraz umie je powtórzyć.

Ma trudności z rozpoznaiem ze słuchu poznanego słownictwa, zwrotów i wyrażeń oraz nie umie ich powtórzyć.

Nie potrafi rozpoznać ze słuchu poznanego słownictwa, zwrotów i wyrażeń oraz nie umie ich powtórzyć.

czytanie

Biegle czyta ze zrozumieniem.

Bardzo dobrze czyta ze zrozumieniem.

Dobrze czyta.

Czytanie sprawia mu pewne trudności.

Z trudem czyta nawet proste teksty.

Z dużym trudem czyta nawet proste teksty.

pisanie

(od klasy II)

Poprawnie przepisuje z tablicy, książek i słowników; samodzielnie zapisuje poznane wyrażenia.

Poprawnie przepisuje z tablicy, książek i słowników; samodzielnie zapisuje poznane wyrażenia.

Na ogół poprawnie przepisuje poznane wyrażenia z tablicy, książek i słowników;

z pomocą zapisuje poznane wyrażenia.

Przepisuje z tablicy, książek i słowników z pewnymi błędami;

z pomocą zapisuje poznane wyrażenia, pisze fonetycznie.

Ma trudności z pisaniem samodzielnie, a z tablicy, książek i słowników przepisuje z błędami lub nie podejmuje próby.

Nie potrafi pisać samodzielnie, a z tablicy, książek i słowników przepisuje z licznymi błędami lub nie podejmuje próby.

rozumienie sensu historyjek wspomaganych obrazkami, gestami lub przedmiotami

Z łatwością rozumie sens historyjek i potrafi wyłowić potrzebne informacje z tekstu.

Rozumie sens historyjek i potrafi wyłowić potrzebne informacje z tekstu.

Rozumie sens historyjek i potrafi wyłowić potrzebne informacje z tekstu.

Rozumie ogólny sens historyjek, ale ma problemy z wyłowieniem potrzebnych informacji z tekstu.

Z trudem wychwytuje sens usłyszanych lub czytanych tekstów; nie potrafi lub ma problemy z wyławianiem szczegółowych informacji.

Z dużym trudem wychwytuje sens usłyszanych lub czytanych tekstów lub w ogóle nie słucha; nie potrafi lub ma problemy z wyławianiem szczegółowych informacji.

użycie słowniczka

Biegle posługuje się słowniczkiem obrazkowym lub pisanym w podręczniku i próbuje korzystać z innch słowników.

Badzo dobrze posługuje się słowniczkiem obrazkowym lub pisanym w podręczniku i próbuje korzystać z innych słowników.
Posługuje się słowniczkiem obrazkowym lub pisanym w podręczniku i próbuje korzystać z innch słowników.

Umie korzystać ze słowniczka w podręczniku.

Ma trudności z samodzielnym korzystaniem ze słowniczka w podręczniku; nawet z pomocą nauczyciela robi to z wielkim trudem.

Nie potrafi samodzielnie korzystać ze słowniczka w podręczniku; nawet z pomocą nauczyciela robi to z wielkim trudem.

pisanie testów


Wspaniale pisze testy.


Bardzo dobrze pisze testy.

Osiąga dobre wyniki z testów.

Nie jest przygotowany do testu, ale podejmuje próby poprawy.

Niechętnie pisze test, jest słabo do niego przygotowany, niechętnie lub w ogóle nie podejmuje próby poprawy.

Niechętnie pisze test, nie jest do niego przygotowany, niechętnie lub w ogóle nie podejmuje próby poprawy.

prowadzenie ćwiczenia i zeszytu; dbałość o karty pracy; przygotowanie do lekcji

Dokładne i samodzielne prowadzenie ćwiczenia i zeszytu; dbałość o karty pracy; przygotowanie do lekcji.

Dokładne i samodzielne prowadzenie ćwiczenia i zeszytu; dbałość o karty pracy; przygotowanie do lekcji.

Średnio dokładne i częściowe prowadzenie ćwiczenia i zeszytu; dbałość o karty pracy; przygotowanie do lekcji.

Niedokładne i niedbałe prowadzenie ćwiczenia i zeszytu; niedbałość o karty pracy; częste nieprzygotowania do lekcji.

Niedbałe prowadzenie ćwiczenia i zeszytu; niedbałość o karty pracy; częste nieprzygotowania do lekcji.

Częste braki, niedokładne i niedbałe prowadzenie ćwiczenia i zeszytu; niedbałość o karty pracy; częste nieprzygotowania do lekcji.

recytacja wierszyka i rymowanki

Bardzo chętnie podejmuje próby recytacji.

Chętnie podejmuje próby recytacji.

Podejmuje próby recytacji.

Niechętnie podejmuje próby recytacji.

Z trudem podejmuje próby recytacji.

Nie podejmuje próby recytacji.

prace domowe

Zawsze i bezbłędnie odrabia prace domowe.

Zazwyczaj bezbłędnie odrabia prace domowe.

Odrabia prace domowe, czasami popełnia drobne błędy.

Częste braki prac domowych, ma trudności z ich wykonaniem.

Rzadko odrabia prace domowe, ma duże trudności z ich wykonaniem.

Nie odrabia prac domowych, ma duże trudności z ich wykonaniem.

opisowa ocena semestralna

Uczeń doskonale opanował materiał z języka angielskiego.

Uczeń bardzo dobrze opanował materiał z języka angielskiego.

Uczeń dobrze opanował materiał z języka angielskiego.

Uczeń częściowo opanował materiał z języka angielskiego.

Uczeń w sposób minimalny opanował materiał z języka angielskiego.

Uczeń nie opanował materiału  języka angielskiego..