Religia - klasy I-III

Kryteria oceniania uczniów z religii


Ocena niedostateczna:

 • Brak wiadomości i umiejętności programowych
 • Niespełnienie wymagań na ocenę dopuszczającą
 • kceważący stosunek do przedmiotu
 • Brak zaangażowania
Ocena dopuszczająca
 • Minimalna wiedza w zakresie przewidzianego programem materiału
 • Słaba umiejętność wykorzystania wiedzy i tylko z pomocą nauczyciela
 • Trudności ze słownym przekazem zdobytej wiedzy
 • Niechętny udział w procesie dydaktycznym
 • Lekceważący stosunek do przedmiotu
 • Słabe prowadzenie kart pracy
Ocena dostateczna
 • Zakres opanowanego materiału ograniczony do treści podstawowych
 • Dość poprawne rozumienie podstawowych prawd
 • Uczeń wykonuje zadania przy pomocy nauczyciela i z jego pomocą poznane prawdy potrafi rozwiązać teoretycznie i odnieść do codziennego życia
 • Brak większego zainteresowania przedmiotem
Ocena dobra
 • Uczeń opanował wiadomości i umiejętności materiału programowego
 • Rozumie poznane prawdy i potrafi je logicznie powiązać i uogólniać
 • Potrafi poznaną prawdę rozważyć w sferze teoretycznej  i odnieść do życia.
 • Potrafi posługiwać się terminami naukowymi
 • Przejawia aktywność na lekcji i jest do niej przygotowany
Ocena bardzo dobra

 • Uczeń wyczerpująco opanował cały materiał programowy, wiadomości potrafi połączyć w logiczną całość
 • Rozumie poprawnie uogólnienia i potrafi wyjaśnić bez pomocy nauczyciela związki między prawdami
 • Posiada umiejętność samodzielnego rozważania prawdy i odniesienia jej do życia oraz aktywnego uczestnictwa w liturgii i sakramentach
 • Aktywnie uczestniczy w katechezie
Ocena celująca

 • Uczeń wyczerpująco opanował cały materiał programowy
 • Uczeń samodzielnie i sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami oraz potrafi zastosować je we własnym życiu
 • Twórczo rozwija swoje uzdolnienia i dba o własną formację religijną
 • Wyróżnia się aktywnością

KLASA I
Wymagania programowe
Uczeń:

û  wiedzieć, że Pan Bóg tak ukochał człowieka, że dał mu swojego Syna;

û  umieć poprawnie wykonać znak krzyża

û  wiedzieć, że modlitwa jest spotkaniem i rozmową z Panem Bogiem;

û  wiedzieć, że kościół jest domem Pana Bog

û  umieć rozpoznać tabernakulum, ołtarz, ambonę, konfesjonał, chrzcielnicę i krzyż;

û  umieć powiedzieć, jak powinien zachować się w kościele;

û  wskazać, jaką postawę powinien przyjąć przed Najświętszym Sakramentem;

û  wiedzieć, że od momentu chrztu świętego stał się dzieckiem Bożym;

û  wiedzieć, że Pismo Święte jest listem Pana Boga do ludzi;

û  znać podział Pisma Świętego na Stary i Nowy Testament;

û  znać znaczenie słów modlitwy Zdrowaś Maryjo;

û  znać znaczenie słów „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”

û  wiedzieć, że chrzest wprowadza człowieka do wspólnoty Kościoł

û  rozumieć, jak ważne jest budowanie relacji międzyludzkich w rodzinie, szkole, parafii;

û  wiedzieć, kto jest źródłem szczęścia i radości człowieka;

û  rozumieć, czym jest radość Boża;

û  umieć formułować wezwania modlitwy powszechnej;

û  znać postawy, jakie przyjmują ludzie w czasie Mszy św.;

û  znać nazwę czasu oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa;

û  umieć wyjaśnić, na kogo i na co czekamy w Adwencie;

û  znać nazwę Mszy Świętej odprawianej w Adwencie ku czci Matki Boskiej;

û  wiedzieć, że Pan Bóg przez proroków obiecał ludziom Zbawiciela;

û  wiedzieć, że Pan Jezus jest Zbawicielem, który gładzi grzechy.

û  wiedzieć, że Maryja jest Matką Pana Jezusa;

û  znać nazwę miejscowości, w której urodził się Pan Jezus;

û  wiedzieć, że Pan Jezus przyszedł na świat, żeby nas zbawić.

û  wiedzieć, jak nazywa się Msza Święta odprawiana w Wigilię Bożego Narodzenia o północy.

û  znać nazwę pieśni mówiących o Bożym Narodzeniu;

û  wiedzieć, że modlitwy „Ojcze nasz” nauczył nas Pan Jezus;

û  umieć wyjaśnić, dlaczego Pana Boga możemy nazywać naszym Ojcem;

û  umieć podać przykłady postępowania zgodnego z wolą Pana Boga;

û  rozumieć, że Pan Bóg przebacza nasze winy, gdy Go o to szczerze prosimy;

û  wiedzieć, że dobro pochodzi od Boga, zło od szatan

û  wiedzieć, że Bóg jest miłosierny;

û  wiedzieć, że Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień Męki Pańskiej;

û  wiedzieć, jakie były najważniejsze wydarzenia Wielkiego Tygodnia;

û  rozumieć, że jest to najważniejszy tydzień dla chrześcijan;

û  wiedzieć, że Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę;

û  rozumieć, że od tamtego wydarzenia każda niedziela jest dniem świętym i radosnym;

û  wiedzieć, że najpełniej spotykamy Chrystusa w sakramentach

û  wiedzieć, że Duch Święty jest Bogiem;

û  wiedzieć, że procesja Bożego Ciała wiąże się z czcią Najświętszego Sakramentu;

û  umieć powiedzieć, jak dziecko może okazać miłość swoim bliskim

û  wiedzieć, że wszyscy ludzie są powołani przez Boga do świętości;

û  rozumieć, że drogą do świętości jest przyjaźń z Jezusem i upodabnianie się do Niego;

û  rozumieć, na czym polega wypełnianie przykazania miłości

·       Na lekcji obowiązują karty pracy  „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

Braki uczeń uzupełnia samodzielnie (dotyczy to także nieobecności na lekcji)

·       Obowiązuje system oceniania w postaci stopni. Gdyby dziecko otrzymało ocenę negatywną lub nie dającą satysfakcji można ją poprawić ( jak najszybciej najlepiej w ciągu 1-2 tygodni)

·       Oceny uczeń otrzymuje za:

         karty pracy (całościowo i za niektóre zadania wymagające większego nakładu pracy)

         niektóre prace wykonane na lekcji lub zadane do domu

          modlitwy i wiadomości z tzw. Małego Katechizmu (załączona tabelka) które dzieci będą miały wklejane do dzienniczka wraz z podanym dokładnym terminem zaliczenia.

         za wiadomości (opanowanie przerabianego materiału) oraz aktywność i zaangażowanie na lekcji

Wymagania dla uczniów klasy 1

Modlitwa

Miesiąc

Ocena

Podpis katechety

Podpis rodziców

Znak krzyża świętego

Wrzesień

Aniele Stróżu

Wrzesień

Zdrowaś Maryjo

Październik

Wieczny odpoczynek

Listopad

Pobłogosław Panie Boże

Grudzień

Akt nadziei

Styczeń

Akt żalu

Luty

Któryś za nas cierpiał rany

Marzec

Ojcze Nasz

Kwiecień

Niechaj będzie

Maj

Modlitwa przed lekcją religii

Na 6

Przykazanie miłości

Na 6

Uczeń klasy pierwszej uczestniczy w niedzielnej Mszy św.

 Klasa II
Wiadomości programowe
uczeń:

·       wyjaśnić, dlaczego modlitwa Ojcze nasz jest najważniejszą modlitwą dziecka Bożego

·       wytłumaczyć, po co Pan Jezus przyszedł na świat

·       opowiadać o najważniejszych wydarzeniach w życiu świętego Józefa

·       znać historię Zacheusza

·       znać dialog w liturgii słowa i umieć odpowiedzieć na poszczególne wezwani

·       wyjaśnić, czym jest sumienie

·       opowiedzieć, w jaki sposób ludzie opisani w Piśmie Świętym słuchali Pana Jezusa

·       znać perykopę o siewcy z Pisma Świętego

·       wskazywać, w jaki sposób powinniśmy odpowiadać na słowo Boże

·       wyjaśnić, na czym polegał grzech pierwszych ludzi

·       nazwać grzech popełniony przez pierwszych ludzi

·       wymienić z pomocą nauczyciela skutki grzechu pierworodnego

·       znać na pamięć modlitwę Spowiadam się Bogu

·       opisać najważniejsze wydarzenia z życia Abrahama

·       opowiedzieć historię Mojżesza

·       wymienić najważniejsze fakty z życia Samuela

·       wyjaśnić, co to jest Adwent

·       wiedzieć, kim był Jan Chrzciciel

·       znać nazwę Mszy świętej odprawianej w Adwencie

·       wymienić tradycje związane z przezywaniem Wigilii i świąt Bożego Narodzenia

·       znać okoliczności związane z narodzinami Jezusa

·       wymienić osoby, które pierwsze powitały Nowonarodzonego

·       wiedzieć, że Pan Jezus spędził dzieciństwo w Nazarecie

·       wiedzieć, że Pan Jezus nauczał ludzi

·       znać treść biblijnej perykopy opisującej historię uzdrowienia córki Jaira

·       wiedzieć, że Eucharystia jest dziękczynieniem

·       opowiedzieć przypowieść o miłosiernym Ojcu

·       rozumieć, że grzech oddala nas od Boga i niesie cierpienie

·       wyjaśnić, czym jest grzech

·       rozumieć, że każdy człowiek jest grzeszny i potrzebuje Bożego przebaczenia

·       wyjaśnić nauczanie Jezusa o Bożym przebaczeniu

·       znać treść formuły spowiedzi świętej

·       wiedzieć, w jaki sposób uczynić rachunek sumienia

·       wiedzieć, że Wielki Post jest czasem przypominającym o pokucie, nawróceniu i poprawie życia

·       wyjaśnić, czym jest nawrócenie

·       wyjaśnić, czym jest post i jałmużna

·       znać perykopę biblijną o rozmnożeniu chleba

·       wiedzieć, że Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne

·       wymienić sakramenty święte

·       wymienić bohaterów przypowieści o miłosiernym Samarytaninie

·       opowiedzieć wydarzenie, które wydarzyło się w Wieczerniku w Dniu Pięćdziesiątnicy

·       znać skutki zesłania Ducha Świętego

·       wymienić symbole Ducha Świętego

·       wiedzieć, że Pan Jezus zesłał Ducha Świętego pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu

·       Na lekcji obowiązują karty pracy „Kochamy Pana Jezusa”.

Braki uczeń uzupełnia samodzielnie ( dotyczy to także nieobecności na lekcji)

·       Obowiązuje system oceniania w postaci stopni. Gdyby dziecko otrzymało ocenę negatywną lub nie dającą satysfakcji można ją poprawić (jak najszybciej najlepiej w ciągu 1-2 tygodni)

·       Oceny uczeń otrzymuje za:

         karty pracy (całościowo i za niektóre zadania wymagające większego nakładu pracy)

         niektóre prace wykonane na lekcji lub zadane do domu

          modlitwy i wiadomości z tzw. Małego Katechizmu (załączona tabelka) które dzieci będą miały wklejane do dzienniczka wraz z podanym dokładnym terminem zaliczenia.

         za wiadomości (opanowanie przerabianego materiału) oraz aktywność i zaangażowanie na lekcji

Wymagania dla uczniów klasy 2

Modlitwa

Miesiąc

Ocena

Podpis katechety

Podpis rodziców

Ojcze nasz

Wrzesień

Aniele Boży, Stróżu Mój

Wrzesień

Zdrowaś Maryjo

Październik

Wieczny odpoczynek

Listopad

Akt miłości

Grudzień

Akt wiary

Styczeń

7 grzechów głównych

Luty

Któryś za nas cierpiał rany

Marzec

5 warunków dobrej spowiedzi

Kwiecień

7 sakramentów

Maj

Uczynki miłosierne co do duszy i ciała

Na 6

Dziesięć przykazań

Na 6

Uczeń klasy drugiej uczestniczy w niedzielnej Mszy św.