Akademia Małego Poznaniaka

AKADEMIA MAŁEGO POZNANIAKA

POKL.09.01.02-30-331/10

Projekt

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych w Poznaniu”

Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych